Telepatía, hipnotismo y espiritismo

Telepatía, hipnotismo y espiritismo

Sra. Eleonore Piper
El Imparcial (Madrid. 1867). 26/10/1901